Vägverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västerbottens län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2009/37974 A, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antalet remisser som inkommit till Regelrådet på senare tid avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.

Det bakomliggande förslaget

svertrendevv200937974avrt4.zip ()