Vägverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västerbottens län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2009/37974 A, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antalet remisser som inkommit till Regelrådet på senare tid avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.