Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg 97 i Norrbottens län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2009/40081 A, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.