Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg E4 i Västerbottens län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2010/688 A, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.