Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt (promemoria)

Rubricerade ärende, diarienummer M2018/01322/R, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.