Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur, m.m.

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd med avsikt att förbättra de förhållanden som råder för pälsdjur vid hållande och uppfödning. För att undvika dubbelreglering avseende mink och chinchilla föreslås även vissa följdändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVF 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. Syftet med förslaget är att bl.a. genom högre krav på burarnas storlek och utformning, obligatoriska veterinärbesök och tätare intervaller för utfordring minska de faktorer som ger upphov till stereotypa beteenden hos mink och chinchilla. Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att förslaget därmed också medför stora omställningskostnader för berörda företag då verksamheterna måste anpassas till de nya kraven.