Yttrande avseende Energimarknadsinspektionens två föreskrifter (I) om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för elnätsföretag och (II) om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

I september 2014 antogs förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag (intäktsramsförordningen) vilken ger Energimarknadsinspektionen (Ei) bemyndiganden att meddela föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram. Det är Ei:s uppdrag att besluta om intäktsram för varje elnätsföretag. Intäktsramen reglerar hur stora avgifter elnätsföretaget totalt får ta ut av sina kunder under en period om fyra år.

I intäktsramsförordningen har grundläggande och väsentliga principer för intäktsramen fastställts och Ei har givits bemyndigande att meddela ytterligare och mer detaljerade föreskrifter. Ei föreslår nu nya föreskrifter i syfte att såväl öka förutsägbarheten för elnätsföretagen som att förenkla för dem. Bland det som föreslås kan nämnas regler om hur elnätsföretagens anläggningar ska åldersbestämmas. Nätföretagen ska kunna åldersbestämma sina anläggningar inom tidsperioder då exempelvis större områden byggts upp. Det föreslås vidare en metod för att åldersbestämma anläggningar där delinvesteringar gjorts över tid. Metoden går ut på att delinvesteringarnas värde bestäms och värdet påverkar anläggningens ålder utifrån hur stor del av det totala anskaffningsvärdet för anläggningen som värdet på investeringen motsvarar. Värdet på investeringen ska bestämmas i fallande ordning utifrån anskaffningsvärde, bokfört värde eller annat skäligt värde. I och med den nya intäktsförordningen och att ett nytt sätt att åldersbestämma föreslås behöver även ändringar göras i föreskrifterna som reglerar elnätsföretagens rapportering för att bestämma intäktsramens storlek. Detta i och med att Ei dels kommer att behöva fler uppgifter från elnätsföretagen men också för att vissa bestämmelser blir inaktuella p.g.a. den nya metoden för att beräkna kapitalförslitning.