Yttrande över Affärsverket svenska kraftnäts rapport Kontrollstation dammsäkerhet 2021

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser i huvudsak följande:

En ändring i förordning (2014:214) om dammsäkerhet där förordningen kompletteras genom justeringar tillförs i § 7 så att det framgår att helhetsbedömningar ska utföras minst vart tionde år och att resultatet av helhetsbedömning utöver att dokumenteras ska redovisas till tillsynsmyndigheten. Därutöver föreslås att Svenska kraftnät ges möjlighet att meddela föreskrifter avseende när helhetsbedömningar enligt 7 § ska göras.

I nuläget anges att helhetsbedömningar ska utföras vart tionde år, att resultatet ska dokumenteras samt att Svenska kraftnät har möjlighet att meddela föreskrifter avseende innehållet i samt omfattningen och dokumentationen av helhetsbedömningar.

Vidare föreslås en komplettering i miljötillsynsförordningen (2011:13) 10 kap. 3 § så att läns-styrelserna årligen ska redovisa avgiftsintäkter och kostnader för tillsyn av dammsäkerhet skiljt från tillsyn över vattenverksamhet.

Slutligen föreslås en komplettering i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken gällande redovisning av intäkter och kostnader i 10 kap. 3 §. Komplet-teringen avser krav på att länsstyrelserna ska upprätta tillsynsprogram för klassificerade dammar. I nuläget finns det kravet i tillsynsförordningen 10 a § för vissa utpekade miljöfarliga verksamheter, och Svenska kraftnät bedömer att det på motsvarande sätt bör finnas för klassificerade dammar.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

dammsäkerhet