Yttrande över ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare enligt 8 kap. 11 b § tredje stycket ellagen (1997:857).

Föreskrifterna reglerar i detalj hur svenska elleverantörer ska rapportera in pris- och leveransvillkor till den oberoende prisjämförelsesajten Elpriskollen som Energimarknadsinspektionen driver. Förslaget innebär att rörligt avtal med timbaserat pris introduceras. Det innebär att kunden debiteras för sin faktiska förbrukning per timme istället för en schabloniserad förbrukningsprofil. Förslaget innehåller också vissa språkliga förtydliganden av två andra avtalsdefinitioner.

Taggar:

elleverantör