Yttrande över ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter

Regelrådet delar Läkemedelsverkets uppfattning att de föreslagna föreskrifterna endastkanantas få begränsade konsekvenser för företagen.

Regelrådet anser att genomförd konsekvensutredning i allt väsentligt uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.