Yttrande över Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Utredningen lämnar förslag till en ny lag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160) och ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det som har varit utredningens uppdrag har bl.a. varit att analysera i vilka avseenden skyddet för arbetstagare som slår larm om missförhållanden, oegentligheter eller brott är i behov av att förstärkas och i så fall lämna nödvändiga författningsförslag.

Det framgår av remissen att utredningen, genom de fakta och den statistik som gått att samla in på området, anser att det finns omständigheter som talar för att det förekommer att arbetstagare i Sverige iakttar missförhållanden men avstår från att slå larm av rädsla för repressalier. Andra orsaker bakom att arbetstagare som iakttar missförhållanden avstår från att slå larm är att reglerna om det arbetsrättsliga skyddets gränser är otydliga och att det råder okunskap om vart en arbetstagare ska vända sig med sin iakttagelse.

Genom de lagförslag som presenteras ska arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden få stärkt skydd genom att arbetsgivare som vidtar repressalier mot den arbetstagare som slog larm kan bli skyldig att ålägga skadestånd till arbetstagaren. Arbetsgivaren ska också bli skyldig att, i den utsträckning som verksamheten kräver det, se till att det finns rutiner för interna larm eller vidta andra åtgärder som underlättar sådana larm. Genom den föreslagna ändringen i offentlighets- och sekretesslagen ska identiteten hos den som slår larm skyddas av sekretess. De föreslagna lagändringarna gäller för såväl privata och offentliga arbetsgivare. Det anges i remissen att ca 300 000 företag berörs.

Den nya lagen samt de två lagarna med ändringar ska träda i kraft den 1 juli 2015.

Taggar:

visselblåsare