Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås föreskrifter om hygieniska gränsvärden. EU-kommissionen har framfört kritik angående hur Arbetsmiljöverket har implementerat ett antal ämnen som återfinns i flera olika direktiv med indikativa gränsvärden. Med anledning av kritiken har Arbetsmiljöverket gjort en genomgång av de ämnen som Sverige har haft ett högre gränsvärde för än EU, och föreslår nu sänkningar av gränsvärden för dessa ämnen för att vara i harmoni med EU-direktiven. Samtidigt föreslås införande av gränsvärden för de nio ämnen som har gränsvärden i EU-direktiv men som har saknat sådant i Sverige. Jämfört med nu gällande föreskrifter föreslås sänkta eller nya gränsvärden för 33 ämnen. Tio av ämnena som berörs av förslaget hanteras inte i Sverige.