Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till ändrade föreskrifter om besiktning av trycksatta anordningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i 3 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar.

Trycksatta anordningar anges vara en samlingsbeteckning för tryckkärl, vakuumkärl, cisterner och rörledningar. I 3§ nyss nämnda föreskrifter finns en indelning av de fluider som de trycksatta anordningarna är avsedda att innehålla i två grupper. Gruppindelningen har betydelse för vilka krav som författningen ställer. Vissa krav om besiktning som ställs på företag som använder trycksatta anordningar är beroende av vilken fluid anordningen är avsedd att innehålla.

Det anges att indelningen delvis görs enligt Rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (DSD) och att de aktuella bestämmelserna bör ändras så snart som möjligt eftersom DSD slutar att gälla och ersätts av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).

Förslaget innebär att indelningen i föreskrifterna ska överensstämma med den som görs i CLP.