Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om användning av motorkedjesågar och röjsågar samt allmänna råd m.m.

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om användning av motorkedjesågar och röjsågar vilka avses ersätta Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:2) om användning av motorkedjesågar och röjsågar. Bakgrunden till förslaget är bl.a. det höga antal allvarliga olyckor som inträffar inom skogs- och jordbruket. Dessa branscher, som utgör två procent av Sveriges arbetskraft, står för närmare 20 procent av alla arbetsrelaterade olyckor. För att öka säkerheten när motorkedje- och röjsågar används föreslås att den som arbetar med motorkedjesåg eller röjsåg ska ha avlagt ett teoretiskt och praktiskt prov som visar att denne har de kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som denne kommer utföra. Det föreslås även att den skriftliga riskbedömning som ska göras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt miljöarbete ska omfatta arbete med motorkedje- eller röjsåg. De som berörs av förslaget är i första hand företag med anställda inom skogs- och jordbruk samt parkförvaltning och trädgård.