Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Remissen innehåller Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om belastningsergonomi. Det övergripande syftet med regleringen är att arbetsplatser och arbetsuppgifter ska ordnas och utformas så att hälsofarliga och onödigt tröttande belastningar undviks. Förslaget avser att förtydliga riskbedömningen av hälsofarliga och onödigt tröttande belastningar samt att förenkla och minska antalet föreskrifter utan att ändra gällande kravnivåer. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:1) om belastningsergonomi och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:1) om manuell hantering upphävs genom förslaget. Mer precist innebär förslaget att föreskrifterna om manuell hantering i AFS 2000:1 lyfts över till de föreslagna föreskrifterna om belastningsergonomi vilka kompletteras med en särskild bestämmelse om riskbedömningar. I den upprättade konsekvensutredningen framhålls att skyldigheten genomföra riskbedömningar redan finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete men att processen för genomförande av riskanalyser behöver förtydligas.