Yttrande över Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till författningsändringar för att underlätta för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit. Det föreslås ändringar i utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97). Vidare föreslås en ny förordning om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar.

De föreslagna ändringarna i utlänningslagen (2005:716) är ett bemyndigande till regeringen att få meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning som är medborgare i Förenade kungariket och för familjemedlemmar till en sådan utlänning, samt även meddela föreskrifter om att en ansökan om arbetstillstånd får bifallas även efter inresan i Sverige. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

De föreslagna ändringarna i utlänningsförordningen (2006:97) föranleds av, och är hänvisningar till, den nya föreslagna förordningen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 30 mars 2019.

I den föreslagna nya förordningen om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar anges att en utlänning som är brittisk medborgare och som till följd av brexit har förlorat sin uppehållsrätt i Sverige inte behöver ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Detsamma gäller familjemedlemmar till dessa personer samt de utlänningar som är brittiska medborgare och som till följd av brexit har förlorat sin permanenta uppehållsrätt i Sverige. För de sistnämnda upphör undantaget att gälla om utlänningen vistas utanför Sverige i mer än två på varandra följande år. Migrationsverket kan i vissa fall på begäran av en utlänning utfärda bevis om undantag från kravet på uppehållstillstånd. Beviset ska utfärdas snarast möjligt och föras in i utlänningens pass. Förordningen föreslås träda i kraft den 30 mars 2019 och ska gälla till och med den 29 mars 2020.

Taggar:

brexit