Yttrande över betänkande SOU 2014:41 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag på hur krav på aktiva åtgärder ska utformas för att de ska fungera som effektiva medel för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Utredningen fick också i uppdrag att lägga fram förslag till genomförande av riksdagens tillkännagivande om lönekartläggningar och en handlingsplan för jämställda löner. I riksdagens tillkännagivande (rskr 2012/13:260) anges att lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner ska göras varje år. Vidare konstateras att det fortsatt finns ett behov av förebyggande åtgärder.

Ändringar föreslås i bl a diskrimineringslagen (2008:57) och skollagen (2010:800). Nuvarande reglering slår inte fast vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att nå uppsatta mål i fråga om diskriminering, vilket leder till otydlighet och försvårar både tillämpning och tillsynsarbete. Förslaget innebär att arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och skollagen utvidgas till att omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. Det föreslås att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska bli skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder enligt en viss metod. Metoden innebär att de ska undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, analysera orsaker, vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas samt följa upp och utvärdera arbetet.

Lönekartläggning föreslås vara en del av det systematiska arbetet med aktiva åtgärder. Det föreslås att lönekartläggningen ska genomföras årligen och att arbetsgivare med 10 anställda eller fler årligen ska dokumentera arbetet med lönekartläggningen. För arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska gälla att de skriftligen dokumenterar det systematiska arbetet med aktiva åtgärder varje år. Denna dokumentation ska utgöra ett stöd i det systematiska arbetet och ersätta de två planer som enligt gällande rätt ska tas fram.

Vidare föreslås att regleringen om aktiva åtgärder gällande skollagsreglerad verksamhet ska flyttas till skollagen och samordnas med de befintliga reglerna om kränkande behandling. Det föreslås att Skolinspektionen ska få tillsynsansvar över de reglerna.

Det föreslås att Diskrimineringsombudsmannen ska ges rätt att besluta om vitesföreläggande mot den som brister i sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen och att Nämnden mot diskriminering därmed avskaffas.

Taggar:

diskriminering