Yttrande över betänkandet En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2023:39)

Regelrådets bedömning

Regelrådet bedömer att utredningen redovisar de delar som uttryckligen anges i kommittédirektivet på ett utförligt och transparent sätt. Regelrådet anser emellertid att det är olyckligt att utredningen inte fått ett tydligt uppdrag att även redovisa konsekvenserna av de materiella kraven i EU-förordningen på svenska företag. Regelrådet noterar att regeringen i sin faktapromemoria 2020/21:FPM67 anger att det är viktigt att regler inom den digitala sektorn grundas på noggranna konsekvensanalyser. Trots detta verkar sådana analyser inte ha skett, åtminstone inte vad avser konsekvenser för företag. Det hänvisas till vissa skrivningar ur EU-kommissionens konsekvensutredning, men på ett mycket kortfattat och övergripande plan. Det hade varit önskvärt med en bedömning av kommissionens beräkningar vad avser konsekvenser för olika företag fördelade på de olika kraven som ställs på dem samt en kompletterande nationell konsekvensutredning som fokuserar på konsekvenser för svenska företag. Detta borde ha skett redan efter att förslaget till rättsakt presenterats av kommissionen 2020, men åtminstone innan den antagna rättsakten ska börja tillämpas.

Såvitt Regelrådet förstår finns det fortfarande många osäkerheter beträffande tillämpningen av flera av bestämmelserna i DSA. Det är därför mycket viktigt att det sker omfattande informationsinsatser till berörda företag. Inom ramen för sådana insatser bör det kunna redovisas vilka ungefärliga konsekvenser, inte minst kostnadsmässiga, som de nya kraven medför. Att det kvarstår mycket stora osäkerheter vilka svenska företag som träffas av de nya kraven är oroväckande, inte minst i planeringen av informationsinsatser. Mot bakgrund av att delar av EU-förordningen redan börjat tillämpas och att den ska vara fullt tillämplig från februari nästa år anser Regelrådet att det är hög tid att även sådana kartläggningar och analyser genomförs. Arbetet sker lämpligen med utgångspunkt från kraven i 7 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. För mer utförliga resonemang hänvisar Regelrådet till sitt yttrande över utredningens delbetänkande (RR 2023-49).

Det bakomliggande förslaget

Förslag