Yttrande över betänkandet Energiskatt på el- En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser energiskatt på el där en skattesats ska tas ut oavsett användning. En lägre energiskatt vid viss förbrukning av el åstadkoms genom avdrag eller återbetalning efter yrkande respektive ansökan av den som gör anspråk på statsstöd i form av lägre skatt. Den lägre skatten för landström och el förbrukad i yrkesmässig växthusodling åstadkoms endast genom återbetalning. Förslaget ger stora elförbrukare möjlighet att frivilligt bli skattskyldiga och därigenom få del av stödet genom löpande avdrag istället för genom återbetalning. Återbetalning av energiskatt på el, förutom i fråga om landström, får endast göras för den del som överstiger 12 000 kronor per kalenderår. Förslaget innehåller vidare krav på uppgiftslämnande av dem som gör anspråk på nedsatt skatt genom avdrag eller återbetalning. Förslaget innebär dessutom att den nuvarande lägre skattesatsen för vissa kommuner i norra Sverige slopas. Den lägre skattesatsen föreslås även gälla för datacenter, där en näringsidkare, som huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme med därtill hörande tjänster, utövar sådan verksamhet. Datacentrets sammanlagda installerade effekt för annan utrustning än kyl- och fläktanläggningar måste uppgå till minst 0,5 megawatt.

Förslaget omfattar ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi så att begreppet ”otillåten stödmottagare” införs liksom en definition av begreppets innebörd. Ändringen i lagen medför att statligt stöd som ges i form av nedsatt energiskatt på el inte ska lämnas till otillåtna stödmottagare.

 

Taggar:

energiskatt