Yttrande över betänkandet Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Biogasmarknadsutredningen föreslår att det införs mål för biogasproduktion innebärande att Sverige år 2030 ska producera 10TWh biogas, varav 7 TWh ska produceras genom rötning och 3 TWh genom andra tekniker. Målet ska vid behov revideras vid fastställda kontrollstationer. Utredningen föreslår två stödpaket. Stödpaket I innehåller stöd till produktion och förädling av biogas från rötning. Stödpaket II innehåller lån och garantier samt premier för produktion och förädling av biogas och andra förnybara gaser med andra tekniker än rötning. Det är endast för stödpaket I som utredningen föreslår ett konkret författningsförslag, i form av en förordning om statligt stöd till produktion, uppgradering och förvätskning av biogas. Produktionsstödet består av premier som ges per kWh biogas som produceras, uppgraderas eller förvätskas. Det föreslås en produktionspremie på högst 40 öre/kWh biogas producerad från gödsel, en uppgraderingspremie på högst 30 öre/kWh för rågas som uppgraderas till biodrivmedel samt en förvätskningspremie på högst 15 öre/kWh för rågas som förvätskas. Jordbruksverket föreslås genom föreskrifter fastställa det antal ören per kWh energi med vilket stöd får lämnas. Stödet föreslås tilldelas under tio år och ansökan om stöd ska få ske t.o.m. 2030. Ansökan sker till Jordbruksverket. Förordningen föreslås träda ikraft den 1 oktober 2020. Genom förordningen upphävs förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas.

Vid sidan av de konkreta författningsförslagen föreslås en mängd andra åtgärder, varav vissa redan behandlas i andra sammanhang, såsom en förlängning av biogasens befrielse från energi- och koldioxidskatt efter 2020, utvecklingen av ett biogasregister, införandet av skatt på energiinnehåll i stället för volym, främjande av biogasanvändning inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem, förbättrad samordning på regional nivå, översyn av förutsättningarna för att öka mängden svenskproducerad biogas i gasnätet, bl.a. med avseende på nätanslutningsvillkor, översyn av gasnätsbolagens monopolställning, översyn av processerna för miljötillstånd och tillsyn av biogasanläggningar, exportbegränsning av gasbilar som har fått klimatbonus, inkluderandet av gaslastbilar i klimatpremien för miljölastbilar, mål för användning av biogödsel och främjande av biogas vid offentlig upphandling.

Den särskilda konsekvensutredningen är i huvudsak begränsad till förslagen i stödpaket I.

Taggar:

biogas