Yttrande över Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader samt för certifiering av energiexpert

Remissen innehåller förslag om ändring i föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:4) om energideklaration för byggnader och (BFS 2007:5) för certifiering av energiexpert. Syftet med ändringarna är huvudsakligen att förtydliga reglerna och få bättre samordning i förhållande till andra föreskrifter. Enligt den upprättade konsekvensutredningen kan ett genomförande av förslagen i några fall leda till ökade kostnader för berörda fastighetsägare. I huvudsak antas förslagen dock innebära administrativa lättnader för fastighetsägarna. Regelrådet kan instämma i denna bedömning och tillstyrker förslaget.