Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) – föreskrifter och allmänna råd

Remissen innehåller förslag till ändringar i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) – föreskrifter och allmänna råd. Syftet med ändringarna är huvudsakligen att skärpa kraven på energihushållning och isolering för byggnader som har annat uppvärmningssätt än elvärme. För byggnader som värms med el skärptes kraven redan år 2009.