Yttrande över Boverkets rapport Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter

Boverkets rapport innehåller förslag till ändringar i bl.a. plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggför­ordningen (2011:338), lagen om ackreditering och teknisk kontroll (2011:791), lagen om offentlig upphandling (2007:1091) och Boverkets instruktion (2009:1482). Rapporten är verkets redovisning av regeringens uppdrag att lämna förslag till författningsändringar för anpassning av svensk rätt till EU-förordningen 305/2011 om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter (CPR) och upphävandet av gällande byggproduktdirektiv 89/106/EEG (CPD). Det för svenska företag mest genom­gripande förslaget är att en obligatorisk CE-märkning införs som anger att tillverkaren garanterar att byggprodukternas deklarerade prestanda överensstämmer med de faktiska. Som en konsekvens av detta föreslås att det nuvarande typgodkän­nan­de­systemet för byggprodukter avskaffas. Boverket föreslår även regler om att företag ska få ekonomisk ersättning för att tillhandahålla byggprodukter för marknadskontroll och att verket utses som tillsynsmyndighet på det icke-harmoniserade byggproduktområdet.