Yttrande över delbetänkande Aktiekapital i privata aktiebolag (SOU 2008:49) om promemoria om minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag – kompletterande underlag.

Regelrådet delar det som sagts i betänkandet att en sänkning av aktiekapitalet inte i sig kommer att påverka de administrativa kostnaderna för företagen. Vi delar också uppfattningen att systemet med successiv inbetalning leder till en ökad administration för de företag som väljer det. Som framgår av betänkandet finns det idag ett antal företag som valt att registrera sina företag i Storbritannien med ett obetydligt aktiekapital och som bedriver näringsverksamhet som filial i Sverige. Förslaget om enkronas alternativet kan leda till påtagliga administrativa lättnader för dessa företag.