Yttrande över departementspromemorian Sekretess för finansiella företag (Ds 2011:7)

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige och försäkringsrörelselagen (2010:2043) samt i ett flertal andra lagar 1 som berör sekretess inom bank- och värdepappersområdet. I sak föreslås bl.a. nya bestämmelser om tystnadsplikt för anställda i försäkringsföretag och utländska försäkringsgivare från tredje land samt om uppgiftsskyldighet och meddelandeförbud i samband med brottsutredningar. Skyldigheterna föreslås vara straffsanktionerade. Huvudsyftet med förslagen är att införa generella sekretessregler för försäkringsföretag och att avlägsna omotiverade skillnader i befintlig lagstiftning.