Yttrande över departementsskrivelsen Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Förslaget avser en ändring i aktiebolagslagen (2005:551) så att ett privat aktiebolag ska ha ett aktiekapital om minst 25 000 kronor istället för som idag 50 000 kronor.

Enligt förslaget ska regleringen om sänkning av kravet på aktiekapitalet träda ikraft den 1 januari 2020. Äldre krav på aktiekapitalets storlek ska gälla för ett aktiebolag som har bildats men inte registrerats vid ikraftträdandet.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

kapitalkrav