Yttrande över en inom Justitiedepartementet upprättad promemoria med utkast till lagrådsremiss Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang

I promemorian föreslås ändringar i försäkringsavtalslagen (2005:104). Ändringarna innebär att ett försäkringsbolag vid prövning av en ansökan om individuell personförsäkring bara om det är nödvändigt för prövningen får begära samtycke av den försäkrade till att inhämta uppgifter om dennes hälsotillstånd. Ett försäkringsbolag får också begära samtycke till inhämtande av uppgifter om en försäkrads hälsotillstånd om det behövs för regleringen av ett försäkringsfall eller för bedömningen av om avtalade hälsokrav är uppfyllda. Samtycket ska lämnas på en särskilt upprättad handling. I samband med att samtycke begärs ska försäkringsbolaget också informera om innebörden av att samtycke ges. Syftet med förslagen är att säkerställa att försäkringsbolagen inte slentrianmässigt begär samtycken till att inhämta hälsouppgifter samt att lämnade samtycken är frivilliga och bygger på tillräcklig information.