Yttrande över En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Enligt Regelrådet är det nu remitterade förslaget av särskild karaktär. Förslaget syftar till att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster. Det är i dagsläget endast ideella föreningar som är licenshavare för sådana speltjänster som säljs via telefon. Regelrådet yttrade sig[1] även över betänkandet En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79). Även betänkandet var av särskild karaktär, då utredningen inte förordade någon författningsändring, men om ett skriftlighetskrav skulle komma att införas fanns ett utkast till författningstext i betänkandets bilaga 3. I och med att utredningen inte förordade någon författningsändring, medförde detta att några företag vid den tidpunkten inte påverkades. Regelrådet framförde i sitt yttrande över nämnda betänkande att för det fall att utkastet till författningstext skulle genomföras, är det Regelrådets rekommendation att en konsekvensutredning med innehåll enligt 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning upprättas och remitteras tillsammans med förslaget innan det träder i kraft. Det har nu gjorts, vilket Regelrådet ser positivt på.

Regelrådets granskning omfattar konsekvensutredningar till förslag som får effekter av betydelse för företag. Regelrådet har tolkat det nu remitterade förslaget som att aktörer som bedriver näringsverksamhet, det vill säga företag, likaså kommer att omfattas av skriftlighetskravet – om de skulle påbörja sådan telefonförsäljning av speltjänster – men att inget företag gör detta i dagsläget. Mot bakgrund av den tolkningen av förslaget har Regelrådet funnit brister i beskrivningarna av förslagets effekter för företag. Detta gäller beskrivningen av berörda företag, förslagets kostnads- och verksamhetspåverkan, samt om särskilda hänsyn kan tas till små företag vid reglernas utformning. Regelrådet kan inte bortse från nämnda brister vid en sammantagen bedömning av konsekvensutredningen.

[1] Regelrådet yttrade sig över betänkandet vid sammanträde den 17 maj 2022, se ärende med diarienummer
RR 2022-34, Yttrande över En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79) – Regelrådet (regelradet.se)

Det bakomliggande förslaget

Förslag