Yttrande över En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning (Promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till

·       lag om ny anmälan om avstämning enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

·       lag om ändring av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Förslagsställaren föreslår att arbetsgivare i vissa fall på nytt ska kunna lämna in en anmälan om avstämning av preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. I promemorian föreslås bland annat att bestämmelser som reglerar ett nytt anmälningsförfarande för den aktuella perioden tas in i en ny lag. Förslagsställaren vill möjliggöra för de arbetsgivare som brustit i sin anmälningsskyldighet och blivit återbetalningsskyldiga att ändå få slutligt stöd. Därutöver föreslås att det i lagen om stöd vid korttidsarbete ska införas en bestämmelse om att den handläggande myndigheten ska förelägga en arbetsgivare att ge in en anmälan om avstämning om en sådan anmälan inte har getts in inom rätt tid.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

korttidsarbete