Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om vad som avses med kvalitet i en nätkoncessionshavares (elnätsföretag) sätt att bedriva sin nätverksamhet. Bestämmelserna syftar till att tydliggöra för berörda elnätsföretag på vilket sätt deras kvalitetssäkring kan påverka de intäktsramar som regeringen beslutar om efter förslag från Energimarknadsinspektionen. En intäktsram motsvarar de samlade intäkter som ett elnätsföretag högst får uppbära genom nättariffer under en tillsynsperiod. Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva nätverksamheten.