Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet vid fastställande av intäktsram

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslår föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet enligt 5 kap. 7 § första och andra styckena ellagen (1997:857) vid fastställande av en intäktsram. Innehavare av nätkoncession för område och innehavare av nätkoncession för linje omfattas av föreskrifterna. I förslaget finns även regler om bedömningen av kvaliteten i elnätet vid beräkningen av intäktsram. Vidare finns regler för innehavare av nätkoncession för område samt hur beräkning av kvalitetsjustering ska ske. Föreskriften föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Taggar:

nätverksamhet