Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el

Av 8 kap. 12 § ellagen (1997:857) följer att en elleverantör ska informera slutkunden om elens ursprung och dess miljöpåverkan. Syftet med förslaget är att tydliggöra hur slutkunden ska kunna göra ett aktivt val av elleverantör. Förslaget innebär bl.a. att elleverantören ska lämna information avseende elens ursprung uppdelat mellan fossila energikällor, förnybara energikällor och kärnkraft. Information ska vidare lämnas om den levererade elens inverkan på miljön genom koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall. Omkring 120-130 elhandelsföretag i Sverige berörs av förslaget.