Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme)

I remissen föreslås föreskrifter om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme). Förslaget är en följd av de ändringar som under 2011 genomfördes i fjärrvärmelagen (2008:236) som träder i kraft den 1 januari 2015. Genom förslaget uppfylls de skyldigheter som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiv 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.

Förslaget innehåller krav på hur fjärrvärmeföretagen ska agera avseende mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme. Bl.a. föreslås att mätvärden ska avläsas och rapporteras till kunden varje månad samt att debitering ska baseras på avlästa och rapporterade mätvärden. Föreskrifterna föreslås träda i kraft 1 januari 2015 med undantag från 6 kap. avseende information om historisk användning som föreslås träda i kraft 1 januari 2017 som då ersätter 4 kap. 3 §.

 

Taggar:

fjärrvärme