Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05, Ny modell för elmarknaden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen presenteras förslag till en ny lag om elmarknadshubb som möjliggör införandet av en central informationshanteringsmodell för elmarknaden som ska drivas av Svenska kraftnät, samt ändringar i fyra nuvarande författningar för att få till stånd en så kallad elhandlarcentrisk marknadsmodell för elmarknaden. Denna modell innebär att det blir enklare att vara kund på elmarknaden då man bland annat ska få en samlad faktura för sin elhandels- och elnätskostnad och inte heller ska bli anvisad en elhandlare efter flytt.

I remissen föreslås ändringar i följande författningar:

Ellagen (1997:857)
Konkursförordningen (1987:916)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Taggar:

elmarknad