Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i ellagen (1997:857) och förslag till ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Förslaget anges innebära att balansansvar för el kan hanteras på två sätt. Dels gör regeländringen det möjligt att ha en balansansvarsmodell med flera balansansvariga kopplade till samma uttags- eller inmatningspunkt, dels möjliggörs en modell där en aggregator tar ekonomiskt ansvar för de obalanser aggregeringen orsakar genom ett system för ekonomisk kompensation mellan parter. Det föreslås också att Affärsverket svenska kraftnät får ett bemyndigande i lag att ta fram metoden för kompensationsmekanismen och ett uppdrag om hur modellerna ska införas på elmarknaderna.

Taggar:

elmarknad