Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller ändringar i naturgaslagen (2005:403). Förslagen är en följd av nya regelverk inom EU avseende naturgas. Det föreslås bl.a. en ändring i lagen som innebär att även produktionsanläggningar har rätt att anslutas till en naturgasledning. Vidare föreslås också att gasnätsföretag ska offentliggöra tekniska villkor för anslutning av inmatning av gas. Med tekniska villkor avses gasens kvalitet, lukttillsatser och intryck. I och med att gasnätsföretag får en skyldighet att ställa krav på den kvalitet som matas in i ledningsnätet anges det vara naturligt att ledningsinnehavaren också får ansvaret för den kvalitet som transporteras i nätet. Förslagsställaren föreslår därför att den som innehar en naturgasledning är skyldig att på skäliga villkor överföra naturgas av god kvalitet. Det framgår att ansvaret för att gasen ska vara av god kvalitet tidigare inte har ålagts ledningsinnehavaren eller någon annan aktör.

Taggar:

biogas