Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapporter om inrapportering av elnätsverksamhet, fjärrvärmeverksamhet samt överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till förordning om redovisning av nätverksamhet som ersätter förordning (1995:1145), förordning om redovisning av fjärrvärmeverksamhet som ersätter förordning (2006:1203), förordning redovisning av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning som ersätter (2006:1051) med flera. Redovisning av de olika energiverksamheterna sker bland annat i årsrapporter som utgör underlag för Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut om intäktsramar. I nuvarande förordningar respektive föreskrifter saknas koppling till årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). I syfte att undvika att behöva göra en revidering av förordningarna och föreskrifterna varje gång ÅRL ändras föreslås bland annat att en hänvisning görs till ÅRL i de respektive regleringarna. Det föreslås också att kravet i förordningarna om att den som bedriver verksamhet inom de olika energislagen ska upprätta en finansieringsanalys tas bort.

Remissen avser tre olika rapporter från Ei om redovisning av elnätsverksamhet, respektive av fjärrvärmeverksamhet samt av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning. Rapporterna innehåller var för sig ett förslag till ny förordning respektive ett förslag till nya föreskrifter på respektive energiområde. Förslagen om nya föreskrifter återfinns som bilaga till respektive rapport. Konsekvensutredningarna omfattar inte föreskriftsförslagen.