Yttrande över Energimyndighetens föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innehåller föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle (reduktionsplikt). Föreskrifterna reglerar hur reduktionsplikt ska uppfyllas, hur reduktionspliktig energimängd, växthusgasutsläpp och koldioxidekvivalenter ska beräknas samt hur redovisning av reduktionsplikt till Energimyndigheten ska ske.