Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, m.m.

En av Regelrådets uppgifter är att bistå regelgivarna med att granska konsekvensanalyser som tagits fram inom EU för att bedöma om konsekvenserna av förslaget för företag i Sverige är tillräckligt belysta. Näringsdepartementet har gett Regelrådet i uppdrag att granska EU-kommissionens konsekvensanalys till förslaget [COM (2013) 627 final] om en ny förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012.

Enligt kommissionen utnyttjas inte i dag den inre marknaden för elektronisk kommunikation till sin fulla potential. Detta beror framför allt på att det råder en osäkerhet på den europeiska marknaden då den är uppdelad i 28 separata kommunikationsmarknader där gällande EU-lagstiftning avseende exempelvis auktorisation, regleringsvillkor, spektrumtilldelning och konsumentskydd genomförs på olika sätt. Denna uppdelning medför att det skapas hinder på den inre marknaden vilket i sin tur leder till att det blir kostsamt för företag att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster och att konkurrensen påverkas negativt inom EU. Det generella syftet med den förordning som föreslås är enligt kommissionen att bidra till utvecklingen av en inre marknad för elektronisk kommunikation där företag och invånare har samma tillträde till elektroniska kommunikationstjänster oberoende av var i EU de tillhandahålls eller förvärvas.

I yttrandet ger Regelrådet sin bedömning av huruvida en svensk konsekvensutredning bör upprättas inför fortsatta förhandlingar i syfte att komplettera kommissionens konsekvensanalys samt vad den i så fall bör innehålla. I enlighet med sitt uppdrag begränsar Regelrådet sin granskning till att omfatta de delar av förslaget som bedöms kunna få betydande ekonomiska effekter för berörda företag. Regelrådet har dock inte möjlighet att inom den korta tid som står till buds att göra en fullständig granskning och analys av samtliga förordningsförslag som kan komma att få betydelse i sammanhanget.