Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till direktiv (COM (2016) 590) om regler för elektronisk kommunikation inom Europeiska unionen m.m.

Förslaget (COM (2016)590)) till nytt EU-direktiv om regler för elektronisk kommunikation inom Europeiska unionen (i fortsättningen direktivförslaget) är en s.k. horisontell omarbetning av fyra befintliga EU direktiv. Direktivförslaget innehåller förslag till nya eller ändrade regler inom tillgång till infrastruktur för elektronisk kommunikation (även kallat accessnätsreglering), där det anges att den nya utformningen av reglerna ska ge incitament till både befintliga aktörer och deras konkurrenter att göra investeringar i framtida nätverk som i princip kan ge uppkoppling med mycket hög kapacitet till varje medborgare och företag i Europa. När det gäller radiospektrumregler anges att dessa ska stödja och möjliggöra femte generationens trådlösa system, 5G. När det gäller regler för grundläggande tillgång till elektroniska kommunikationstjänster för alla är bestämmelserna inriktade mot att det ska finnas funktioner för röstkommunikation och grundläggande bredband till ett överkomligt pris . Vidare ingår regelförslag som syftar till att en likvärdig regeltillämpning för alla leverantörer av tjänster för interpersonell kommunikation som har en likvärdig funktion. Innebörden i detta är exempelvis att tjänster för kommunikation mellan personer som sker mellan telefonnummer (röstsamtal eller SMS) ska behandlas likvärdigt med kommunikation mellan personer som är oberoende av telefonnummer. Vidare föreslås en gemensam höjning av lägsta nivån av konsumentskydd för alla medlemsstater.