Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys [COM(2011) 779 final] avseende förslag om lagstadgad revision av företag av allmänt intresse, m.m.

 Regelrådet har i tilläggsdirektiv fått i uppdrag är att bistå regelgivarna med granskning av konsekvensutredningar som tagits fram inom EU för att bedöma om konsekvenserna för svenska företag är tillräckligt beskrivna. Regelrådet ska också lämna förslag på i vilken utsträckning en svensk kompletterande konsekvensutredning bör göras. Regelrådet tar inte ställning till det bakomliggande förslagets politiska syfte utan begränsar sin granskning till de direkta ekonomiska effekter som förslaget kan medföra för berörda företag. Av detta följer exempelvis att Regelrådet inte tar upp för- och nackdelar med förslaget att även andra än auktoriserade revisorer ska få äga revisionsföretag.

Taggar:

revision