Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Business in Europe: Framework för income taxation, BEFIT)

Regelrådet kan konstatera att det framgår mot vilken bakgrund förslaget lämnas och vilket syfte det avser uppfylla. Det framgår dock inte vilka effekter förslaget skulle få för svenska företag. Kommissionen uppger att förslaget kommer att innebära kostnader för företag och skattemyndigheter, men menar att det inte går att uppskatta hur stora dessa kostnader skulle bli. Regelrådet bedömer att förslaget kan komma att få effekter för svenska företag och att det bör upprättas en kompletterande svensk konsekvensutredning. En sådan bör innehålla en redovisning av de aspekter som återfinns i 7 § i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, Det bör särskilt utredas vilka företag som kan komma att påverkas, vilka kostnader bestämmelserna i kommissionens förslag medför för svenska företag samt hur konkurrensen kan påverkas.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag