Yttrande över Fastighetsmäklarnämndens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Enligt Fastighetsmäklarnämnden föranleds de föreslagna ändringarna av den nya lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som implementerar det tredje penningtvättsdirektivet 1 . Ändringarna innebär att ett nytt riskbaserat förhållningssätt införs genom föreskrifterna. Detta förhållningssätt ställer krav på fastighetsmäklarna att utforma nya rutiner med utgångspunkt i de riskbedömningar som mäklarna skall göra. Vidare innebär föreskrifterna att nya regler för bevarande av handlingar och uppgifter införs. De föreslagna föreskrifterna påverkar en stor mängd företag. Enligt Fastighetsmäklarnämnden finns det i dagsläget cirka 6 000 registrerade fastighetsmäklare som kommer att omfattas av föreskrifterna. Förslagen innebär att administrativa och andra kostnader för företagen ökar. Av den konsekvensutredning som ligger till grund för de nya föreskrifterna framgår inte om alternativa lösningar övervägts. Det går därför inte att bedöma huruvida den lösning som valts är den från kostnadssynpunkt lämpligaste. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslaget