Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Enligt förslaget utvidgas definitionen av enmansföretag till att också omfatta aktiebolag och handelsbolag, så att dessa ska kunna få nedsättning av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt när de anställer en första person. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift enligt socialavgiftslagen (2000:980) ska betalas på den ersättning som utges till den först anställde. Utvidgningen av detta så kallade växa-stöd ska gälla aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare samt handelsbolag utan anställda och med högst två delägare. En nedsättningsberättigad anställning ska på samma sätt som enligt nu gällande regler om växa-stöd omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen ska gälla till den del ersättningen till den nyanställde inte överstiger 25 000 kronor per månad under högst tolv månader. Nedsättningen får bara göras om nedsättningen uppfyller villkoren för att anses vara stöd av mindre betydelse enligt EU-rätten. Företag där två företag står under i huvudsak samma ledning ska ses som ett enda företag. Företag med verksamhet utomlands ska endast betraktas som ett enmansföretag om företaget inte har betalat ut ersättning till någon person, med undantag för delägare eller närstående till delägare i aktiebolaget, på ett sådant sätt att företaget hade varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt i Sverige om ersättningen utbetalats för arbete i Sverige.

Det bakomliggande förslaget

Förslag