Yttrande över Finansdepartementets promemoria om amorteringskrav

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innebär att en bestämmelse om amorteringskrav införs i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Kravet på amortering innebär att kreditinstitut som lämnar bolån till enskilda personer ska tillämpa villkor som i fråga om återbetalning är förenliga med en sund amorteringskultur och inte bidrar till alltför hög skuldsättning hos hushållen.

Taggar:

amorteringskrav