Yttrande över Finansdepartementets promemoria Socialavgifter på inte inkomstbeskattade ersättningar m.m.

Promemorian innehåller förslag till ändringar i socialavgiftslagen (2000:980), inkomstskattelagen (1999:1299), socialförsäkringsbalken och skatteförfarandelagen (2011:1244). Förslagen innebär bl.a. att en anställd som ingått ett socialavgiftsavtal med en utländsk arbetsgivare inte längre ska betala egenavgifter utan i stället fullgöra arbetsgivarens skyldigheter vad avser arbetsgivaravgifter. Den anställde ska månadsvis redovisa och betala arbetsgivaravgifterna till Skatteverket. Ändringarna är en EU-anpassning av de svenska reglerna. I promemorian föreslås vidare att egenavgifter ska tas ut på samtliga avgiftspliktiga inkomster och inte bara på sådana inkomster som ska inkomstbeskattas i Sverige.