Yttrande över Finansdepartementets promemoria Viss kreditgivning till konsumenter

För att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning föreslår Finansdepartementet att en ny lag om viss verksamhet med konsumentkrediter införs. Till skillnad mot banker och kreditmarknadsinstitut omfattas inte finansiella institut som ägnar sig åt kreditgivning till konsumenter av nuvarande lagstiftning om tillståndsplikt. De omfattas endast av anmälningsplikt. För att driva sådan verksamhet kommer det att krävas tillstånd från Finansinspektionen. Genom att verksamheten blir tillståndspliktig kan Finansinspektionen kontrollera att det finansiella företaget följer alla författningar som reglerar företagets verksamhet och vid allvarliga överträdelser kan tillståndet återkallas. Det föreslås även en skyldighet för företagen att dokumentera verksamheten så att kredithanteringen kan följas.