Yttrande över Finansdepartementets promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013

Promemorian innehåller förslag till ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), socialavgiftslagen (2000:980), skatteförfarandelagen (2011:1244) och lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Vidare innehåller promemorian bl.a. förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ett genomförande av ändringarna i inkomstskattelagen innebär att skattesatsen för juridiska personer och expansionsfondsskatten för enskilda näringsidkare sänks till 25,3 procent. Reglerna gällande nedsättning av egenavgifter förenklas och en sänkning av fastighetsavgiften för hyreshusenheter samt utökad nedsättning av fastighetsavgiften vid nybyggnation föreslås. Vidare föreslås förändringar av vissa skatter på klimat- och energiområdet. Exempelvis kommer skattelättnadernas utformning för vissa motorbränslen som framställs av biomassa att ändras med syfte att öka inblandningen i fossilbaserade drivmedel. Koldioxidskatten för bränslen som förbrukas för framställning av värme i kraftvärmeanläggningar inom ramen för utsläppshandelssystemet avses vidare slopas. Promemorian innehåller också förslag till skattelättnader för nya bilar med bättre miljöegenskaper, sänkt utsläppsnivå för den koldioxidbaserade fordonsskatten och höjd viktbaserad fordonsskatt.