Yttrande över Finansdepartementets promemoria Vissa tekniska mervärdesskattefrågor

Promemorian innehåller förslag till ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. och skattebetalningslagen (1997:483). Förslagen innebär ändringar av juridisk-teknisk natur som förtydligar och utvidgar tillämpningsområdet för mervärdesskattereglerna vid import av gas, el, värme och kyla. Vidare föreslås begränsningar i avdragsrätten för ingående mervärdesskatt för varor som används både i verksamheten och för privat bruk samtidigt som motsvarande bestämmelser om uttagsbeskattning avskaffas. Promemorian innehåller slutligen förslag om bl.a. förtydliganden av reglerna för internationella organisationers skattefria inköp och justeringar av vissa importregler avseende undantag från skatteplikt och omsättningsland. Ändringarna föranleds främst av ändringar i mervärdesskattedirektivet.