Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om rapportering för försäkringsföretag

Statistiska centralbyrån (SCB) levererar uppgifter till EU:s statistikmyndighet Eurostat via nationalräkenskaperna. Finansinspektionen (FI) ansvarar för delar av den national- och finansmarknadsstatistik SCB levererar. Företag verksamma på finansmarknaden levererar själva en stor mängd av den data FI sedan rapporterar vidare. Den statistik som presenteras till Eurostat baseras idag på European System of Accounts 1995 (ESA 95). Genom Europaparlamentets och rådets förordning nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska Unionen införs en ny version, ESA 2010, som ställer nya krav på innehåll och rapportering. FI föreslår nu ändringar dels i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:17) om svenska försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning dels i Finansinspektionens föreskrifter (2011:30) om svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter. De förslagna ändringarna beror främst på att FI ska kunna uppfylla sina rapporteringsskyldigheter enligt ESA 2010. Motsvarande förändringar har redan genomförts för kreditinstitut och värdepappersinstitut. Förslaget innehåller också ändringar i företagens redovisningsskyldighet av depåförsäkringar. Vad gäller förslagen hänförliga till depåförsäkringar så motiveras de inte av EU-rättslig lagstiftning.

Den största förändring som föreslås är att krav ställs på redovisning av sektorsindelning. Utöver detta föreslås en redovisning som klargör vilken del av tjänstepensionen som är förmånsbestämd respektive avgiftsbestämd samt en förbättrad redovisning avseende depåförsäkring så att dessa går att särskilja i nationalräkenskaperna.