Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer. Säkerställda obligationer regleras för närvarande i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (LUSO) och genom Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2004:11) om säkerställda obligationer. Syftet med förslaget är att uppdatera föreskrifterna i förhållande till beslutade ändringar i LUSO och de nya EU-reglerna om kapitaltäckning, CRD 4, samt skapa ett tydligt och effektivt regelverk om säkerställda obligationer. De föreslagna föreskrifterna ska träda i kraft den 1 mars 2013 och ersätter nuvarande föreskrifter och allmänna råd på området. Förslaget innehåller bl.a. ändrade regler om hur säkerheter för de lån som ingår i säkerhetsmassan ska värderas och om den oberoende granskarens uppgifter.

Beträffande säkerhetsmassan föreslås att instituten ska göra känslighetsanalyser (stresstester) avseende hur framtida förändringar av marknadsvärden kan påverka belåningsgrader och säkerhetsmassans värde. Om resultatet av dessa tester visar att matchningsprincipen inte upprätthålls ska företagen upprätta åtgärdsplaner. Åtgärder som avses är exempelvis återköp av obligationer eller tillförande av fler säkerheter till säkerhetsmassan.

Den oberoende granskaren har till uppgift att kontrollera att institutens register över säkerställda obligationer förs på ett korrekt sätt i enlighet med LUSO. Granskningen ska även omfatta de omvärderingar av underliggande säkerheter som institutet har genomfört under året.

Förslaget innehåller vidare krav på kreditvärdigheten hos de motparter som instituten använder i sina derivatavtal. Om motpartens kreditvärdering från kreditvärderingsinstitut sänks under miniminivån ska emittentinstitutet omgående informera Finansinspektionen och den oberoende granskaren om detta samt inom 30 dagar inkomma med en plan för hur utestående derivatavtal ska hanteras.  Endast motpartens långfristiga kreditvärdering ska ha betydelse för kreditvärderingen.

I remissen anförs att det finns sju institut (Nordea, SEB, SHB, Swedbank, Landshypotek, SBAB och Länsförsäkringar) som har tillstånd att ge ut säkerställda obligationer och därmed berörs av förslaget. De oberoende granskarna som är fyra till antalet är också direkt berörda.